2021 Programme

Sat 10AM English £5
Column Inches
Carolyn Hitt, Welsh journalist, broadcaster and freelance writer in discussion with Robert Lloyd, print content editor at Wales Online, on the art of writing a weekly newspaper column.

Sad 10yb Saesneg £5
Modfeddi Colofn Carolyn Hitt, newyddiadurwr, darlledwr ac awdur o Gymru sy’n gweithio ar ei liwt ei hun mewn trafodaeth â Robert Lloyd, golygydd cynnwys Wales Online, ar y grefft o ysgrifennu colofn papur newydd wythnosol.

Sponsored by

Sat 10AM English £5
Happy Families…And Messed-Up Families
Julie Ma of Carmarthen won the 2020 Richard and Judy bestseller award, with her touching and funny novel set around a Chinese takeaway in the town of Cawsmenyn. In this chat with psychologist Philippa Davies, Julie talks about happy and messed-up families, getting inspired by real life, being outsiders in a small Welsh town, and her journey to publication.

Sad 10yb Saesneg £5
Teuluoedd Hapus…A Theuluoedd Cythryblys
Enillodd Julie Ma o Gaerfyrddin wobr Richard a Judy am y gwerthwr gorau yn 2020 gyda’i nofel deimladwy a doniol wedi’i gosod o amgylch tecawê Tsieineaidd yn nhref Cawsmenyn. Yn y sgwrs hon gyda’r seicolegydd Philippa Davies, mae Julie’n siarad am deuluoedd hapus a chythryblus, yn cael eu hysbrydoli gan fywyd go iawn, bod yn un o bobl yr ymylon mewn tref fach Gymreig a’i thaith i gyhoeddi.

Sponsored by

Sat 11AM Nicola Davies – You’re My Favourite | English | Free |
Age group 7+

As an author of more than 60 books for children about nature including The Promise, Ariki and the Giant Shark and Big Blue Whale, Nicola Davies is always being asked
“What’s your favourite animal?”
She finds it impossible to choose just ONE but join her to hear about a few of her “Top Ten” be ready to learn some animal noises and join in!

Sat 12pm Welsh with simultaneous translation available £5
“Not Just Politics”
Carwyn Jones, former First Minister of Wales, now Professor of Politics at Aberystwyth University, discusses his recent autobiography and his life in and out of the spotlight during an extraordinary era for Welsh politics, with Heddyr Gregory

Sad 12yh Cymraeg £5
“Mwy na Gwleidyddiaeth”
| Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y sesiwn hon
Carwyn Jones, cyn Brif Weinidog Cymru sydd bellach yn Athro mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn trafod ei hunangofiant diweddar a’i fywyd yn y sbotolau mewn cyfnod anarferol yng ngwleidyddiaeth Cymru gyda Heddyr Gregory.

Sat 12PM English £5
Poems For Hope, Healing And Having A Laugh

Poets Natalie Holborow, Evrah Rose and Marvin Thompson share their favourite poems, and we discuss why and how words change our moods. Hosted by poet and translator Emma Baines, this will be a most interactive workshop with audience chat throughout. You’re most welcome to join us and share your favourite poem.

Sad 12yh Saesneg £5
Cerddi er Gobaith, Iachau a Chwerthin
Mae’r beirdd Natalie Holobrow, Evrah Rose a Marvin Thompson yn rhannu eu hoff gerddi, ac rydyn ni’n trafod pam a sut mae geiriau’n newid ein hwyliau. Yn cael ei gynnal gan y bardd a chyfieithydd Emma Baines, bydd hwn yn weithdy rhyngweithiol iawn gyda sgwrs â’r gynulleidfa drwyddo draw. Mae croeso mawr i chi ymuno â ni a rhannu eich hoff gerdd.

Sponsored by

Sad 2yh Saesneg £5,-
Tryweryn a’i ganlyniad |
Yng nghwmni  Alun Lenny bydd Dr Wyn Thomas, cerddor medrus ac awdur talentog,yn trafod ei dri llyfr, Hands off Wales, John Jenkins: The Reluctant Revolutionary a’i waith diweddaraf Tryweryn: New Dawn? sy’n edrych ar y cwymp gwleidyddol a chyfansoddiadol o ddigwyddiadau arwyddocaol y 60au a’r 70au yng Nghymru.

Sat 2pm English £5,-
Tryweryn and its aftermath.
In the company of Alun Lenny, Dr Wyn Thomas, an accomplished musician and talented author will discuss his three books, Hands off Wales, John Jenkins: The Reluctant Revolutionary and his latest work Tryweryn: New Dawn? which look at the political and constitutional fall-out of the significant events of the 60s and 70s in Wales.

Sponsored by

Sad 2yh Cymraeg | Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y sesiwn hon £5,-
Cyfarfod ậ’r awdur Heiddwen Tomos. 

Bydd Heiddwen yn trafod ei llyfrau, ‘Esgyrn’ a ‘Heb law Mam’ gydag Aled Samuel ac yn datgelu sut aeth o ‘sgrifennu ar gyfer oedolion i ‘sgrifennu ar gyfer yr arddegau.

Sat 2pm Welsh with simultaneous translation available £5,-
Meet the author Heiddwen Tomos
Heiddwen will talk about her books, ‘Esgyrn’ and ‘Heb law Mam’ and how she moved from writing for adults to writing for teenagers with Aled Samuel.

3.00pm | Cymraeg | Age 6 + | Am Ddim
Sgwennu a llunio gyda Ben Llestri a Sera Sosban.
Huw Davies is the author and Lowri Roberts the illustrator

Sat 4pm English £5,-
“Man in Black”
Dylan Rhys Jones in conversation with newspaper editor and author Steve Adams. The true story of former criminal defence lawyer Dylan Rhys Jones’ experience of defending Rhyl serial killer Peter Moore, found guilty in 1996 of murdering four men and seriously assaulting many more, and referred to by the judge when sentencing as ‘as dangerous a man as it is possible to find’.

Sad 4yh Saesneg £5
“Man in Black”

Dylan Rhys Jones mewn sgwrs â Steve Adams. Stori wir am brofiad y cyn-gyfreithiwr Dylan Rhys Jones o amddiffyn y llofrudd cyfresol o Rhyl, Peter Moore, a gafwyd yn euog ym 1996 o lofruddio pedwar dyn ac ymosod yn ddifrifol ar lawer mwy, a chyfeiriodd y barnwr ato wrth ddedfrydu fel ‘dyn mor beryglus ag y mae’n bosibl dod o hyd iddo’.

SAT 4pm English 5

The Joyful Environmentalist – Isabel Losada –Author and comedienne in conversation with Steve Brown £5,-
The Joyful Environmentalist is the only book about the environment that will make you laugh as it inspires you with ways to enrich your life while supporting the planet at the same time.

Sad 4yh Saesneg £5
Yr Amgylcheddwr Llawen – Isabel Losada – Awdur a digrifwr mewn sgwrs â Steve Brown
Yr Amgylcheddwr Llawen yw’r unig lyfr am yr amgylchedd a fydd yn gwneud ichi chwerthin gan ei fod yn eich ysbrydoli â ffyrdd i gyfoethogi’ch bywyd wrth gefnogi’r blaned ar yr un pryd.


 Sponsored by / Diolch i’n noddwyr 

5.00pm Rebecca Roberts | Bilingual | Age Teens / YA | Free / Am Ddim
Awdur Rebecca Roberts yn trafod ysgrifennu creadigol a’i nofel gyntaf i oedolion ifanc, #Helynt, a gyrhaeddodd restr fer Gwborau Tir Na Nog 2021.
Rebecca Roberts talks about creative writing and her first novel for young adults, #Helynt, which reached the Tir Na Nog Awards 2021 shortlist.

Sat 6pm English, £5
From Ynys Mon to Not the Booker

Richard Owain Roberts winner of the Not the Booker Award 2020 on life and writing, in candid conversation with fellow author Niall Griffiths.

Sad 6yh Saesneg, £5
O ynys Mon i ‘Not the Booker’
Richard Owain Roberts, enillydd Gwobr ‘Not the Booker’ 2020, ar fywyd ac ysgrifennu mewn sgwrs gonestr gyda’i gyd-awdur Niall Griffiths.

Sponsored by / Diolch i’n noddwyr 

Sad 6yh Cymraeg, £5
Tu Ôl i’r Awyr | Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael yn y sesiwn hon
Megan Angharad Hunter, awdur ifanc ,newydd  yn trafod ei nofel gyntaf arloesol gyda Bethan Mair  -“ nofel na welwyd ei thebyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen”.

Sat 6pm Welsh with simultaneous translation available, £5
Tu Ôl i’r Awyr

Megan Angharad Hunter, a new, young author discusses her first, pioneering nofel with Bethan Mair,  “a novel the like of which has not before been seen in print in the Welsh language”.  

7.00pm Kat Ellis | English | Free
Edge of Your Seat YA

Join Kat Ellis, multi published author of young adult thrillers and horror including Harrow Lake, as she talks to blogger Chelley Toy about what makes a truly gripping-and terrifying –read!

Sponsored by

Sad 8yh Cymraeg, £5
Merched  mewn  Stand Yp

Rhai o gomediwyr benywaidd Cymru – Carys Eleri, Myfanwy Alexander a Gwenno Dafydd – mewn trafodaeth ddifyr gyda Rhian Morgan am y ddawn o wneud i bobl chwerthin, a’r math o ddeunydd sy’n goglais.

Sat 8pm Welsh £5
Girls in Stand up

Some of Wales’ feminine comedians- Carys Eleri, Myfanwy Alexander and Gwenno Dafydd – in discussion with Rhian Morgan about the gift of making people laugh and the type of material which tickles the senses.

Sponsored by

Sun 10am English, £5
Coping With the Climate Crisis
| Sponsored by Birdshill Rural Renewables
Ro Randall is a psychotherapist, writer and pioneer in the exploration of our anxieties about the climate crisis.
“Transgression” is a psychologically astute novel set in the climate movement about what it means to break the rules of nature, society, faith and profession, in conversation with Sue Weaver.

Sul 10yb Saesneg £5
Ymdopi â’r Argyfwng Hinsawdd | Diolch i’n noddwyr  Birdshill Rural Renewables
Mae Ro Randall yn seicotherapydd, awdur ac arloeswr wrth archwilio ein pryderon am yr argyfwng hinsawdd.
Nofel graff, seicolegol yw “Transgression” wedi’i gosod yn y mudiad hinsawdd yn trafod  yr hyn y mae’n ei olygu i dorri rheolau natur, cymdeithas, ffydd a phroffesiwn, mewn sgwrs â Sue Weaver.

Sponsored by

Sun 10AM English, £5
In Her Own Words- Charlotte Leadbeater

Last year Llandeilo lost a treasure, Charlotte Leadbeater. Charlotte’s husband Tim Ap Hywel, has just published her autobiography, he talks to Roy Davies about her extraordinary life and work.

Sul 10yb Saesneg £5
Yn Ei Geiriau Ei Hun- Charlotte Leadbeater
Y llynedd fe gollodd Llandeilo drysor, Charlotte Leadbeater. Mae gŵr Charlotte, Tim Ap Hywel, newydd gyhoeddi ei hunangofiant ac mae’n siarad â Roy Davies am ei bywyd a’i gwaith rhyfeddol.

Sun 12pm English £5,
David Nott   War Doctor

David Nott has taken unpaid leave from his job as a general and vascular surgeon to volunteer in some of the world’s most dangerous war zones. From Sarajevo to Syria, he has carried out life-saving operations in the most challenging conditions. He will talk to Dr Gareth Davies, a native of Llangathen who was a GP in St.Clears, Meidrim and Trelech for many years.

Sul 12yh Saesneg £5
David Nott  Meddyg Rhyfel Mae David Nott wedi cymryd absenoldeb di-dậl o’I swydd fel llawfeddyg cyffredinol a fasgwlaidd I wirfoddoli yn rhai o barthau rhyfel mwyaf peryglus y byd. O Sarajevo I Syria, mae wedi cyflawni gweithrediadau achub bywyd yn yr amodau mwyaf heriol. Bydd yn siarad ậ Dr. Gareth Davies, brodor o Langathen a fu’n feddyg am nifer o flynyddoedd yn ardal Sanclêr, Meidrim a Threlech.

Sponsored by

Sun 12pm English £5
Your Business, Your Way: A Unique Take from Bernie Davies

Bernie Davies is unique – and on a mission to help you value how you are unique and distinctive, too. A business guru who’s run successful restaurants, her book ‘Your Business, Your Way’ has become a bestseller over the past year. You’ll leave her workshop fizzling with ideas, inspired and recharged for your business aims, and uplifted by Bernie’s fun approach.

Sul 12yh Saesneg £5
Eich Busnes, Eich Ffordd: Cip Unigryw gan Bernie Davies
Mae Bernie Davies yn unigryw – ac ar genhadaeth i’ch helpu chi i werthfawrogi sut rydych chi’n wahanol ac yn unigryw hefyd. Mae’n arweinydd busnes sydd wedi rhedeg bwytai llwyddiannus, mae ei llyfr ‘Your Business, Your Way’ wedi dod yn werthwr gorau dros y flwyddyn ddiwethaf. Byddwch yn gadael ei gweithdy yn llawn syniadau, wedi’ch ysbrydoli a’ch ailwefru ar gyfer eich nodau busnes, a’ch dyrchafu gan ddull hwyl Bernie.

Sun 2pm English £5
Broken families and forbidden friendships
Join award winning author Sara Gethin in conversation about her forthcoming novel Emmet and Me, her second adult novel. Llanelli-born Sara will join local publisher Seonaid Francis to chat about family dynamics, friendships and beautiful Connemara.

Sul 2yh Saesneg £5
Teuluoedd toredig a chyfeillgarwch gwaharddedig
Ymunwch â’r awdur arobryn Sara Gethin mewn sgwrs am ei nofel ‘Emmet and Me’ sydd ar fin ei gyhoeddi, ei hail nofel i oedolion. Bydd Sara, a anwyd yn Llanelli, yn ymuno â’r cyhoeddwr lleol Seonaid Francis i sgwrsio am ddeinameg teulu, cyfeillgarwch a Chonnemara hardd.

Sun 2pm English, £5
Lockdown Wales: How Will Wales Move Forward?Will Hayward’s book asks how Covid-19 affected and tested us in Wales, after years of austerity and asks questions of politicians in Westminster and Cardiff Bay. In this session, Will, Welsh journalist of the year in 2019 and currently Wales Online’s political editor, will discuss his book and moving forwards with former newspaper editor, Sandra Loy.
The book identifies a series of underlying health conditions in Welsh society which made the catastrophic effect of the virus inevitable.

Sul 2yh Saesneg £5
Cloi Cymru: Sut fydd Cymru’n Symud Ymlaen?
Mae llyfr Will Hayward yn gofyn sut y gwnaeth Covid-19 effeithio a phrofi arnom yng Nghymru, ar ôl blynyddoedd o lymder ac yn gofyn cwestiynau i wleidyddion yn San Steffan a Bae Caerdydd. Yn y sesiwn hon, bydd Will, newyddiadurwr Cymru y flwyddyn yn 2019 ac ar hyn o bryd yn olygydd gwleidyddol Wales Online, yn trafod ei lyfr ac yn symud ymlaen gyda chyn olygydd papur newydd, Sandra Loy.
Mae’r llyfr yn nodi cyfres o gyflyrau iechyd sylfaenol yng nghymdeithas Cymru a wnaeth effaith drychinebus y firws yn anochel,

Sponsored by

Sun 4pm English £5
Debut Authors: Writing Wales

Join debut authors, Angela Johnson and Belfast-born Angela Graham, as they discuss their experiences of putting Wales on the page in their new books, Arianwen, a warm and witty novel set in West Wales, and A City Burning, a confident collection of stories set in Wales, Ireland and Italy.
Arianwen has been described St ‘brilliantly evocative’ with ‘lilting Welsh rhythms and poetic imagery’; A City Burning was named ‘book of the year’ by Nation Cymru in 2020, and described as ‘wonderful’ by the Irish Examiner.

Sul 4yh Saesneg £5
Awduron newydd: Ysgrifennu yng Nghymru
Ymunwch â’r awduron mewydd, Angela Johnson ac Angela Graham, a anwyd ym Melffast, wrth iddynt drafod eu profiadau o roi sylw i Gymru yn eu llyfrau newydd, “Arianwen”, nofel gynnes a ffraeth a osodwyd yng Ngorllewin Cymru, ac “A City Burning”, casgliad hyderus o straeon wedi’u gosod yng Nghymru, Iwerddon a’r Eidal

Sponsored by

Sun 4pm “What’s in it for me” Tribalism in Politics – English £5
Local academic Thomas Prosser discusses his book “What’s in it for me” Swansea Councillor, former Welsh Assembly Member and past Lord Mayor of Swansea Peter Black (and author of The Only Game in Town). Chaired by political commentator on welsh politics Theo Davies-Lewis.

Sul 4yh Saesneg £5
Bydd yr academydd lleol Thomas Prosser yn trafod ei lyfr “What’s in it for me” gyda Chynghorydd Abertawe, cyn Aelod Cynulliad Cymru a chyn-Faer Maer Abertawe Peter Black (ac awdur The Only Game in Town). Wedi’i gadeirio gan sylwebydd gwleidyddol ar wleidyddiaeth Cymru Theo Davies-Lewis.


Sponsored by

Sun 6pm English £5 | Sponsored by Birdshill Rural Renewables
Ultra Runner and Guinness World Record Holder Menna Evans

Menna ran the length of New Zealand faster than any woman in history, she talks to Cenwyn Edwards about the mindset it takes

Sul 6yh Saesneg £5 | Diolch i’n noddwyr  Birdshill Rural Renewables
Uwch Rhedwr a Deiliad Record Byd Guinness Menna Evans
Rhedodd Menna hyd Seland Newydd yn gyflymach nag unrhyw fenyw mewn hanes, mae’n siarad â Cenwyn Edwards am y meddylfryd y mae’n ei gymryd.

Sponsored by Birdshill Rural Renewables

Sun 6pm English, £5
Giving voice to hidden lives
Welsh LGBT writer John Sam Jones in conversation with acclaimed American, Portuguese and Jewish author Richard Zimler

Sul 6yh Saesneg £5
Rhoi llais i fywydau cudd
Yr awdur LGBT o Gymru, John Sam Jones, mewn sgwrs â’r awdur Americanaidd, Portiwgaleg ac Iddewig o fri Richard Zimler.

Sponsored by

Sul 8yh Cymraeg £5
Y canwr Neil Rosser yn trafod ei lyfr “Ochr Treforys o’r Dre” – atgofion drwy ganeuon. Prin bod neb wedi gwneud nwy i hybu delwedd Gymraeg a Chymreig ardal Abertawe na Neil Rosser a bydd yn trafod ei fagwraeth a’i gerddoriaeth gyda’r actor Dewi Rhys Williams, brodor arall a fagwyd ar aelwyd Gymraeg yn y ddinas.

Sun 8pm Welsh £5
The singer Neil Rosser discussing his book “Ochr Dreforys o’r Dre” – memories through songs. Neil has widely promoted the Welsh  image of Swansea throughout his musical career and he’ll be discussing his upbringing and his songs with the actor, Dewi Rhys Williams, another native brought up in a Welsh speaking home in the city.

Sponsored by